Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΚΥΚΛΑΔΕΣΑμοργόςΠρομήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού

Δημοσίευση Τευχών Δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού” της Πράξης: “Ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης Δήμου Αμοργού”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμενου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΣΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΓΣΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Περισσότερα